jav heyzo free online FIR-041 Life's First Trance State Super Iki Climax Sex BEST vol.05 大高潮 480 分钟终极高潮实验 Remu Suzumori Suzu Matsuoka Yuka Yuzuki An Mitsumi Minamo Nagase SSIS-466 M man Kun 和 Mei Washio 被完全留在郊区的房子里 3 天 1 分 1 秒。 FC2-PPV-3052174 *限时*【J型约会】隐藏巨乳丰满毛茸茸的女儿(18岁)☆与喜欢十几岁的叔叔和泳装的原始性爱☆ 345SIMM-760 注)乳房太大,几乎每个部位都有奶水! - Ojisan用可爱的G罩杯巨乳买日向酱! - 抓住摇摆不定的胸部,摇晃臀部,生吃奇闻趣事! STARS-602 尴尬的张开腿和软运动员的喷性! - 新海咲
Algemene voorwaarden casa-particular.nl  

Artikel 1: Promotie en aanbod 1. De gegevens op de Website binden Casa-particular.nl niet, voor zover ze niet vallen onder Artikel 2 2. Casa-particular.nl kan genoodzaakt zijn een bepaald aanbod tijdelijk of blijvend te schrappen.  

Artikel 2: Informatie aan de reiziger Casa-particular.nl is verplicht:  

  1. de reiziger alle benodigde informatie te verstrekken die voor een juiste voorbereiding op de reis noodzakelijk is: de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op gebied van gezondheidszorg; 
  2. ten laatste 10 kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te verstrekken: a) dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen; b) contactgegevens van de plaatselijke vertegenwoordiging van Casa-particular.nl, die de reiziger in geval van vragen of problemen ter plaatse kan bijstaan (mits deze dienst bij de reis is inbegrepen). 

Artikel 3: Informatie van de reiziger. De reiziger dient aan Casa-particular.nl alle nuttige inlichtingen te verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor Casa-particular.nl, mogen die kosten in rekening worden gebracht.  

 Artikel 4: Totstandkoming van het contract  

  1. Na het boeken van de overeengekomen reis, zalCasa-particular.nl, de boekingsaanvraag per email aan de klant bevestigen. 
  2. De boeking wordt bindend op het moment dat de reiziger de boekingsbevestiging/factuur per email van Casa-particular.nl ontvangt. 
  3. Wijkt de inhoud van de reserveringsbevestiging substantieel af van die van de reisaanvraag of gebeurt de bevestiging zonder opgaaf van reden niet binnen uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de reserveringsaanvraag, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen. 

 Artikel 5: Prijs van de reis  

  1. De in de boekingsbevestiging/factuur vermeldde prijs kan tot en met 6 weken die aan de datum van vertrek voorafgaan, naar boven of naar onder worden herzien, voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in: a) de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of b) de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen. Zo de verhoging 5% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van alle bedragen die hij aan Casa-particular.nl heeft betaald. De prijsherziening wordt evenredig toegepast op het onderdeel van de reis, dat aan de herziening onderhevig is. 

Artikel 6: Betaling van los geboekte casa, huurauto, of excursie. Dus geen pakketreizen. 

De reserveringskosten voor de casa particular dienen binnen 14 dagen betaald te worden. De reservering is pas definitief als het geld op de rekening van www.casa-particular.nl staat. Zolang de reservering niet betaald is behoudt www.casa-particular.nl zich het recht de casa voor anderen te reserveren. Bij annulering van een reservering zullen er geen reserveringskosten worden teruggestort. 

Indien een reservering voor een casa is bevestigd en u wilt deze veranderen zullen wij u opnieuw € 8,50 per casa in rekening brengen. 

Indien uw afziet van uw reservering dienen de reserveringskosten alsnog betaald te worden. 

Openstaande vorderingen zullen terstond aan het incassobureau worden overgedragen. 

Bij een pakketreis moet de reissom op de derdegeldenrekening worden betaald.

Garantieregeling STO Garant
Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt casa-particular.nl gebruik
van STO Garant. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.stogarant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.
Bij elk (reis)aanbod van casa-particular.nl wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO
Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke
voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant
(www.sto-garant.nl/downloads).
Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet
aan casa-particular.nl, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo
Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na
afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van casa-particular.nl
niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de
garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt

 Artikel 7: Overdraagbaarheid van de boeking  

De geboekte reis is niet overdraagbaar. 

Artikel 8: Andere wijzigingen door de reiziger Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag casa-particular.nl alle kosten in rekening brengen die daardoor worden veroorzaakt.  

Artikel 9: Wijziging door casa-particular.nl vóór het vertrek 1. Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient casa-particular.nl de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór het vertrek, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door Casa-particular.nl voorgestelde wijziging aanvaardt. 2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór het vertrek, Casa-particular.nl van zijn beslissing in kennis te stellen. 3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een prijsofferte te worden opgestuurd waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld. 4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel  

Artikel 10: Verbreking door casa-particular.nl vóór vertrek 1. Indien casa-particular.nl, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen: 1) ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van een mindere kwaliteit is, moet casa-particular.nl het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen. 2) ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen. 2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet uitvoeren van het contract, tenzij: a) Casa-particular.nl de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract voorziene termijn en ten minste 15 kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werden gebracht; b) de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die er zich op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.  

Artikel 11: Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis 1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt Casa-particular.nl alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis. 2. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijke verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten bedrage van dit verschil. 3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet Casa-particular.nl hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloosstellen.  

 Artikel 12: Verbreking door de reiziger De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die Casa-particular.nl lijdt ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden en ten hoogste eenmaal de prijs van de reis bedragen.  

Artikel 13: Aansprakelijkheid van casa-particular.nl 1. casa-particular.nl is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot Casa-particular.nl redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract van Casa-particular.nl voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hemzelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van Casa-particular.nl om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken. 2. Casa-particular.nl is voor de daden van nalatigheid van zijn aangestelde en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn daden en nalatigheden. 3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het reiscontract inbegrepen dienst wordt, in voorkomend geval, de aansprakelijkheid van casa-particular.nl overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt. 4. Voor zover casa-particular.nl niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom.  

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de reiziger De reiziger is aansprakelijk voor de schade die Casa-particular.nl, hun personeel of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, alsook wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.  

Artikel 15: Klachtenregeling 1. De reiziger is verplicht klachten over door hem ter plaatse geconstateerde, of door hem als zodanig beoordeelde, nalatigheden in de uitvoering van de reisovereenkomst zo spoedig mogelijk ter plaatse schriftelijk mede te delen aan de betrokken dienstverlener of telefonisch aan de vertegenwoordiger van Casa-particular.nl ter plaatse. Deze zal direct streven naar een passende oplossing. 2. Klachten als hierboven beschreven dienen uiterlijk 3 weken na terugkomst van de reiziger schriftelijk aan Casa-particular.nl te worden gemeld, vergezeld van een kopie van aangifte bij de plaatselijke vertegenwoordiger of dienstverlener. 3. Als indienen van een klacht ter plaatse niet mogelijk is, wegens het ontbreken van een plaatselijke vertegenwoordiger, dient de klacht op het moment van constateren aan Casa-particular.nl in Hilversum te worden medegedeeld per telefoon of per email. 4. Als de klacht ter plaatse niet kon worden opgelost en de reiziger heeft na terugkomst in Nederland, met inachtneming van de hierboven omschreven bepalingen, geen bevredigende oplossing door Casa-particular.nl aangedragen gekregen, kan de reiziger zich tot uiterlijk 1 jaar na afloop van de reis wenden tot de bevoegde rechter.  

 Bij het maken van een reservering gaat u automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.