uncensored leak jav HMN-213 All Japanese boys become mellow and healed and sweet-hearted dog-based girls First raw vaginal cum shot Yu Tomorrow GMEM-074 ULTRA SWEET Akakai Bishoujo Senshi Strong ● Nasty Agony Training ~ Miserable Pleasure Mad Saint's Dirty Meat ~ Mai Kagari HMN-206 While my family is absent on a trip, I was seduced by my cute daughter's childhood friend ... My daughter's childhood friend Kitsuki Tsuma ● Ko is too do-strike ... Forbidden vaginal cum shot affair that can not be stopped even after traveling Natsu Tojo SILKU-083 I've always wanted you PAKX-003 Haunting! - Nampa Cook Heaven # 003 Amateur Flexible Immediately Paco Documents

Casa-Particular.nl, gevestigd aan Kerkstraat 43 3291 AK te Strijen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.casa-particular.nl

Kerkstraat 43

3291 AK Strijen

Tel: 00 31 (0) 6 148 263 80

J.J. Goedkoop is de Functionaris Gegevensbescherming van Casa-Particular.nl Hij/zij is te bereiken via info@casa-particular.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Casa-Particular.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:– Voor- en achternaam– Adresgegevens– Telefoonnummer– E-mailadres– Vluchtnummer 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via casaparticular.nl@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Casa-Particular.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:– Het afhandelen van jouw betaling– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren– Casa-Particular.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Casa-Particular.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Casa-Particular.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 10 jaar voor de persoonsgevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Casa-Particular.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Casa-Particular.nl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Casa-Particular.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar casaparticular.nl@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Casa-Particular.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Casa-Particular.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@casa-particular.nl